کد جاوا برای وبلاگ1

 "گذاشتن پیغام خوش آمد گویی" 

 

                                                   <body onload="alert('Peygham')"></body> </html> </body> </html>

 

بقیه ی کدها رو از لینکی که در بالا قرار دادم بردارید

نظرممنون

1- برای گذاشتن برف کد زیر رو قرار بدید .

 <!-- www.digitalkeyvan.com --> <style> .drop { font-size: 20px; filter: flipV(), flipH(); width: 3px; color: blue; position: absolute} </style> <script language="javascript"> snow = true; // false-rain; true-snow snowsym = " * " //These are the symbols for each rainsym = " ' " //You can put images here. howmany = 20 //How many drops/snowflakes? if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany} else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6} movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0; function moverain(){ for(move = 0; move < drops; move++){ xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move]; hmm = Math.round(Math.random()*1); if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;} if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;} drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop; }setTimeout('moverain()','1')} if (document.all){ drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array() ly = "document.all[\'"; st = "\'].style" for(make = 0; make < drops; make++){ document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>'); drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st); maxx = document.body.clientWidth-40 maxy = document.body.clientHeight-40 xx[make] = Math.random()*maxx; yy[make] = -100-Math.random()*maxy; drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4; drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20; if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'} drop[make].color = col; } window.onload=moverain } </script> <!-- www.digitalkeyvan.com --></body> </html>

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1384ساعت 3:26  توسط رحمانی  |  35 نظر
6- شما باید عکسی رو که ساختین به عنوان لوگو در یک سایت مثل Hosted pictures آپلود کنید و اون رو تو قالب وبلاگتون قرار بدید

 

<img border="0" src="آدرس عکس" width="عرض عکس" height="ارتفاع عکس">

برای ساختن کادر زیر لوگو میتونید از کد زیر استفاده کنید

<input type="text" name="lg" size="15" dir="ltr" value="<A border="0" href="آدرس وبلاگ" target=_blank><img src="آدرس لوگو"></a>">

........................................................................................................................................................................

7- برای جلوگیری از انتخاب شدن نوشته هاتون از کد زیر استفاده کنید

<BODY onselectstart="return false" ondragstart="return false">

.....................................................................................................................................................................

8- برای چشمک زدن متن میتونید از کد زیر استفاده کنید

<!-- www.NazaninSt.PersianBlog.com --> <head> <script language="JavaScript"> <!-- window.onerror = null; var bName = navigator.appName; var bVer = parseInt(navigator.appVersion); var NS4 = (bName == "Netscape" && bVer >= 4); var IE4 = (bName == "Microsoft Internet Explorer" && bVer >= 4); var NS3 = (bName == "Netscape" && bVer < 4); var IE3 = (bName == "Microsoft Internet Explorer" && bVer < 4); var blink_speed=100; var i=0; if (NS4 || IE4) { if (navigator.appName == "Netscape") { layerStyleRef="layer."; layerRef="document.layers"; styleSwitch=""; }else{ layerStyleRef="layer.style."; layerRef="document.all"; styleSwitch=".style"; } } //BLINKING function Blink(layerName){ if (NS4 || IE4) { if(i%2==0) { eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+ styleSwitch+'.visibility="visible"'); } else { eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+ styleSwitch+'.visibility="hidden"'); } } if(i<1) { i++; } else { i-- } setTimeout("Blink('"+layerName+"')",blink_speed); } // --> </script> </head> <body> <div id="prem_hint" style="position:relative; left:0; visibility:hidden" class="prem_hint"> <font face="tahoma" color="red"> <b>Welcome!</b> </font></div> <script language="javascript">Blink('prem_hint');</script> </body>

.........................................................................................................................................................................

9- اگر میخواین تعداد ثانیه هایی که تو وبلاگ بودید هنگام خروج اعلام بشه از کد زیر استفاده کنید.

 <!-- Coded By Digital Keyvan --> <script> var t=0; function dtc() { t=t+1; window.setTimeout( "dtc()", 1000 ); pt = "شما " +t+ " ثانیه در این وبلاگ بودید "; } dtc() </script> <body onUnload="alert(pt)"> <!-- Coded By Digital Keyvan -->

........................................................................................................................................................................

10- با کلیک روی لینک صفحه جدید باز بشه.به جای آدرس صفحه , آدرس صفحه مقصد رو بنویسید و به جای width و height عرض و ارتفاع صفحهای که میخواد باز بشه

<a href="#" onclick="window.open('آدرس صفحه','','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,copyhistory=no,width=100,height=100')">Link</a>

..........................................................................................................................................................................

11- موقعی که این کد رو تو صفحه میزارین یه دکمه به نام Fullscreen میاد که با کلیک کردن رو اون یه صفحه دیگه به صورت فول اسکرین باز میشهبه جای Site URL آدرس صفحه ای که میخواد باز بشه بدید

<script> function launchSplashWin(contentType, contentString, width, height, left, top, autoCloseTime) { var w = window.screen.width; var h = window.screen.height; var l = (left != null) ? left : (w-width)/2; var t = (top != null) ? top : (h-height)/2; var uri = (contentType.toLowerCase() == "uri") ? contentString : ""; splashWin = window.open(uri, '_splash', 'fullscreen=1,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0' ); splashWin.blur(); // Hide while updating window.focus(); splashWin.resizeTo(width,height); splashWin.moveTo(l, t); if (contentType.toLowerCase() == "string") { var swd = splashWin.document; swd.open(); swd.write(contentString); swd.close(); } splashWin.focus(); ontopIntervalHandle = splashWin.setInterval("window.opener.splashWin.focus();", 50); splashWin.document.body.onbeforeunload = function() { // Splash is being closed. no need to close it again window.clearInterval(autoCloseTimeoutHandle); window.onbeforeunload = null; }; splashWin.document.body.onload = function() {splashWin.setInterval("window.opener.splashWin.focus();", 50);}; window.clearTimeout(autoCloseTimeoutHandle); if (autoCloseTime != null && autoCloseTime > 0) { autoCloseTimeoutHandle = window.setTimeout("splashWin.close()", autoCloseTime); } window.onbeforeunload = function() {splashWin.close();}; } </script> <BUTTON onclick='launchSplashWin("uri", "Site URL", 800, 600, null, null, 10000)'>Fullscreen</BUTTON>

............................................................................................................................................................................

12- برای بردن تاریخ پستها به سمت چپ از کد زیر استفاده کن

<div align="left" dir="rtl"><-PostDate-></div>

.........................................................................................................................................................................

13- لینک قسمت نظرات به صورت href داده شده به خاطر همین موقع باز کردن نظرات موزیک و گیفها می ایستند برای حل کردن این مشکل اسکریپت زیر رو به جای اسکریپت نظرات بزارید

<script lang ="javascript"> function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=<-BlogTimeZone->; strBlogId="<-BlogId->"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } } catch( e) { } if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount==1) strResult="یک نظر"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="<a style=\"cursor:hand\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ; document.write ( strResult ) ; } </script>

.....................................................................................................................................................................

14- برای گذاشتن لوگو از کد زیر استفاده کن

<input type="text" size="20" value="<a href="http://amirvz.blogfa.com/"target=_blank><img src="http://hostedpictures.com/uploads/1118931943.gif" width="110" height="66" border="0" alt="زیر باران باید رفت"></a>" style="border-style: solid; border-width: 1">

...................................................................................................................................................................

15- برای گذاشتن یه نوشته که دور موس بچرخه از کد زیر استفاده کنید

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Original: Kurt Grigg (kurt.grigg@virgin.net) --> <!-- Downloaded from http://digital-keyvan.blogfa.com/ --> if (document.all) { yourLogo = "Digital Keyvan"; //متن شما logoFont = "tahoma"; //فونت متن logoColor = "red"; //رنگ متن yourLogo = yourLogo.split(''); L = yourLogo.length; TrigSplit = 180 / L; Sz = new Array() logoWidth = 100; logoHeight = -32; ypos = 0; xpos = 0; step = 0.04; currStep = 0; document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i = 0; i < L; i++) { document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px;' +'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;' +'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>'); } document.write('</div></div>'); function Mouse() { ypos = event.y; xpos = event.x - 5; } document.onmousemove=Mouse; function animateLogo() { outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop; for (i = 0; i < L; i++) { ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180); Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos; if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 6; ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 2; } currStep -= step; setTimeout('animateLogo()', 30); } window.onload = animateLogo; } </script>

...................................................................................................................................................................

16- برای دادن لینک

<a target="_blank" href="عنوان لینک<"آدرس لینک</a>

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1384ساعت 3:25  توسط رحمانی  |  4 نظر
17-  فیلتر شکن قوی

<body style="text-align: center" bgcolor="#000000"> <table border="1" cellspacing="1" width="27%" height="135"> <tr> <td width="100%" height="130"> <div align="center"> <table border="4" cellspacing="0" width="506" height="80" bordercolorlight="#808080" bordercolordark="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0"> <tr> <td width="566" height="127" align="center"><form method="get" action="http://colorfilter.wickline.org/index.cgi" enctype="application/x-www-form-urlencoded"> <input type="hidden" id="s0" name="s" value="1" /> <input type="hidden" id="r0" name="r" value="" /> <p dir="ltr"> <label for="u" title="user-speciied URL of resource to be filtered"><font face="Comic Sans MS"> <input id="u" name="u" type="text" size="45" value="http://.com"/></font></label><font face="Comic Sans MS"> <span lang="fa"> </span> </font><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="2">:آدرس سایت فیلتر شده </font></span><font face="Comic Sans MS" size="2"><br /> </font> <label for="t" title="Color filter to be applied"> <font face="Comic Sans MS"><select id="t" name="t"><option value="p" selected="selected"> protanopia (red/green color blindness; no red cones)</option> <option value="d">deutanopia (red/green color blindness; no green cones)</option> <option value="t">tritanopia (blue/yellow color blindness; no blue cones)</option> <option value="m">grayscale/achromatopsia (quick check for all forms of colorblindness)</option> <option value="a">atypical achromatopsia (low cone function; cone monochromat)</option> <option value="o">protanomaly (anomalous red cones)</option> <option value="c">deutanomaly (anomalous green cones)</option> <option value="u">tritanomaly (anomalous blue cones)</option> <option value="k">coverage test in black (highlight filter limitations)</option> <option value="q">coverage test in white (highlight filter limitations)</option> <option value="g">coverage test in gray (highlight filter limitations)</option></select></font></label><font face="Comic Sans MS" size="2"> </font> <font size="2" face="Tahoma"><span lang="fa">:نوع فیلتر</span></font><font size="2" face="Comic Sans MS"><br /> <span lang="fa"> </span></font><font face="Comic Sans MS"><input type="submit" value=" کلیک کن " style="color: black; font-family: Tahoma" tabindex="10" name="loghman" /></font><font size="2" face="Comic Sans MS"><span lang="fa"> </span> </font></p> </form> </td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> <p align="center"> </p>

.....................................................................................................................................................................

18- نمایش لینک به صورت منویی

<!-- START OF Slide Out DHTML --> <!-- SUMMARY BRIEFS This DHTML script is an entire webpage by itself. Open it up into a blank webpage and try it out. You can then add your content around it. Basically, you can have 5 different "layers" which switch when the user clicks on the appropriate links. You can adjust the links, colors, and text below. IMPORTANT This example has an image. It is found in the CoffeeCup Software folder on your hard drive. --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- n = (document.layers) ? 1:0 ie = (document.all) ? 1:0 function init() { slideoutActive = 0 if (n) { slideout1 = document.slideoutInterface.document.slideoutContent.document.slideoutContent1 slideout2 = document.slideoutInterface.document.slideoutContent.document.slideoutContent2 slideout3 = document.slideoutInterface.document.slideoutContent.document.slideoutContent3 slideout4 = document.slideoutInterface.document.slideoutContent.document.slideoutContent4 slideout5 = document.slideoutInterface.document.slideoutContent.document.slideoutContent5 } if (ie) { slideout1 = slideoutContent1.style slideout2 = slideoutContent2.style slideout3 = slideoutContent3.style slideout4 = slideoutContent4.style slideout5 = slideoutContent5.style } slideoutShown = slideout1 slideoutShown.xpos = 0 slideoutNew = "none" slideoutNew.xpos = -285 } function slideout(which) { if (!slideoutActive && slideoutShown != which) { slideoutActive = 1 slideoutNew = which slideoutNew.xpos = -285 slideoutLeft() } } function slideoutLeft() { if (slideoutShown.xpos > -285) { slideoutShown.xpos -= 15 slideoutShown.left = slideoutShown.xpos setTimeout("slideoutLeft()",30) } else { hide(slideoutShown) show(slideoutNew) setTimeout("slideoutRight()",50) } } function slideoutRight() { if (slideoutNew.xpos < 0) { slideoutNew.xpos += 15 slideoutNew.left = slideoutNew.xpos setTimeout("slideoutRight()",30) } else { slideoutShown = slideoutNew slideoutActive = 0 // stops the sequence } } function show(showobj) { if (n) showobj.visibility = "show" if (ie) showobj.visibility = "visible" } function hide(hideobj) { if (n) hideobj.visibility = "hide" if (ie) hideobj.visibility = "hidden" } //--> </SCRIPT> <STYLE TYPE="text/css"> <!-- A {color:#000000; font-family:'Arial'; font-weight:bold; font-size:10pt; text-decoration:none; line-height:20pt;} STRONG {font-family:'Arial'; font-size:15pt; font-weight:bold; line-height:25pt;} P {font-family:'Arial'; font-size:10pt; line-height:13pt;} TD {font-family:'Arial'; font-size:10pt; line-height:13pt;} #slideoutInterface {position:absolute; left:50; top:50; width:400; height:250; clip:rect(0,400,250,0); background-color:#000000; layer-background-color:#000000; visibility:visible;} #slideoutSidebar1 {position:absolute; left:5; top:5; width:100; height:30; clip:rect(0,100,30,0); background-color:#9797FF; layer-background-color:#9797FF;} #slideoutSidebar2 {position:absolute; left:5; top:40; width:100; height:30; clip:rect(0,100,30,0); background-color:#FFFF00; layer-background-color:#FFFF00;} #slideoutSidebar3 {position:absolute; left:5; top:75; width:100; height:30; clip:rect(0,100,30,0); background-color:#FF80C0; layer-background-color:#FF80C0;} #slideoutSidebar4 {position:absolute; left:5; top:110; width:100; height:30; clip:rect(0,100,30,0); background-color:#00FF80; layer-background-color:#00FF80;} #slideoutSidebar5 {position:absolute; left:5; top:145; width:100; height:30; clip:rect(0,100,30,0); background-color:#FF5353; layer-background-color:#FF5353;} #slideoutContent {position:absolute; left:110; top:5; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#000000; layer-background-color:#000000;} #slideoutContent1 {position:absolute; left:0; top:0; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#DEDEDE; layer-background-color:#DEDEDE; visibility:visible;} #slideoutContent2 {position:absolute; left:-285; top:0; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#DEDEDE; layer-background-color:#DEDEDE; visibility:hidden;} #slideoutContent3 {position:absolute; left:-285; top:0; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#DEDEDE; layer-background-color:#DEDEDE; visibility:hidden;} #slideoutContent4 {position:absolute; left:-285; top:0; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#DEDEDE; layer-background-color:#DEDEDE; visibility:hidden;} #slideoutContent5 {position:absolute; left:-285; top:0; width:285; height:240; clip:rect(0,285,240,0); background-color:#DEDEDE; layer-background-color:#DEDEDE; visibility:hidden;} //--> </STYLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" onLoad="init()"> <DIV ID="slideoutInterface"> <DIV ID="slideoutSidebar1"><P ALIGN=CENTER><A HREF="javascript:slideout(slideout1)">Contact Us</A></P></DIV> <DIV ID="slideoutSidebar2"><P ALIGN=CENTER><A HREF="javascript:slideout(slideout2)">Help</A></P></DIV> <DIV ID="slideoutSidebar3"><P ALIGN=CENTER><A HREF="javascript:slideout(slideout3)">Services</A></P></DIV> <DIV ID="slideoutSidebar4"><P ALIGN=CENTER><A HREF="javascript:slideout(slideout4)">Products</A></P></DIV> <DIV ID="slideoutSidebar5"><P ALIGN=CENTER><A HREF="javascript:slideout(slideout5)">Order</A></P></DIV> <DIV ID="slideoutContent"> <DIV ID="slideoutContent1"> <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Contact Us</STRONG> <P> <TABLE BORDER=0 WIDTH=275><TD> You can add <A HREF="http://www.webloger.5u.com"><FONT COLOR=BLUE>Links</FONT></A>. <P> Or images: <IMG SRC="smile.gif" BORDER=0 HEIGHT=11 WIDTH=11> <P> Or just use text to explain what you have or what you are doing. </TD></TABLE> </P> </DIV> <DIV ID="slideoutContent2"> <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Help</STRONG> <P> <TABLE BORDER=0 WIDTH=275><TD> You can add <A HREF="http://www.webloger.5u.com"><FONT COLOR=BLUE>Links</FONT></A>. <P> Or images: <IMG SRC="smile.gif" BORDER=0 HEIGHT=11 WIDTH=11> <P> Or just use text to explain what you have or what you are doing. </TD></TABLE> </P> </DIV> <DIV ID="slideoutContent3"> <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Services</STRONG> <P> <TABLE BORDER=0 WIDTH=275><TD> You can add <A HREF="http://www.webloger.5u.com"><FONT COLOR=BLUE>Links</FONT></A>. <P> Or images: <IMG SRC="smile.gif" BORDER=0 HEIGHT=11 WIDTH=11> <P> Or just use text to explain what you have or what you are doing. </TD></TABLE> </P> </DIV> <DIV ID="slideoutContent4"> <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Products</STRONG> <P> <TABLE BORDER=0 WIDTH=275><TD> You can add <A HREF="http://www.webloger.5u.com"><FONT COLOR=BLUE>Links</FONT></A>. <P> Or images: <IMG SRC="smile.gif" BORDER=0 HEIGHT=11 WIDTH=11> <P> Or just use text to explain what you have or what you are doing. </TD></TABLE> </P> </DIV> <DIV ID="slideoutContent5"> <P ALIGN="CENTER"><STRONG>Order</STRONG> <P> <TABLE BORDER=0 WIDTH=275><TD> You can add <A HREF="http://www.webloger.5u.com"><FONT COLOR=BLUE>Links</FONT></A>. <P> Or images: <IMG SRC="smile.gif" BORDER=0 HEIGHT=11 WIDTH=11> <P> Or just use text to explain what you have or what you are doing. </TD></TABLE> </P> </DIV> </DIV> </BODY> </HTML> <!-- END OF Slide Out DHTML -->

....................................................................................................................................................................

20- اضافه کردن صفحه در بوکمارک

<!-- START OF Add Bookmark in IE DHTML --> <!-- SUMMARY BRIEF This code will allow you to put a link on your page that, when clicked, will add a URL to the user's Favorites. NOTE: This will only work for IE users. It will NOT work for users using Netscape. You can change the bookmark link and text in the var bookmarkurl and var bookmarktitle attributes below. You can change the text of the actual link in the <A HREF> code that you will place for your link to appear in your page. It is located at the bottom of this page. --> <!-- Put this code inside of your <HEAD> tag. --> <script language="JavaScript1.2"> <!-- var bookmarkurl="http://www.webloger.5u.com/" var bookmarktitle="-=[ Webloger Web Site ]=-" function ccaddbookmark() { if (document.all) window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle) } //--> </script> <!-- Put this code into your page wherever you want the link to be. --> <a href="javascript:ccaddbookmark()" target="_self"> <font size="1" face="Arial">[ Add Webloger to your Favorites ]</font> </a> <!-- END OF Add Bookmark in IE DHTML -->

...................................................................................................................................................................

21- لینک قرار دادن سایت در هوم پیج

<!-- START OF Default Start Up Page Link (IE) DHTML --> <!-- SUMMARY BRIEF This code makes a link that will set the user's default start up page (homepage) to whatever link you specify. You can change the URL (http://www.saman-golestani.tripod.com) to anything else you want. You can also change the Link Text in the code below. Make sure not to change any other code. --> <!-- Put this code wherever you want the link to be in your page. --> <font face="Tahoma" size="2" color="#008000"> <a class="chlnk" style="cursor:hand; text-decoration:none; font-weight:700" onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.setHomePage('http://www.webloger.5u.com/');"> Click here to make Webloger your default homepage! </a> </font> <!-- END OF Default Start Up Page Link (IE) DHTML -->

................................................................................................................................................................

22- قرار دادن جستجوگر کلمه در سایت

<!-- START OF Find In Page Form DHTML --> <!-- SUMMARY BRIEF This DHTML script mimics the Find (Ctrl+F) feature in your browser. It will look in the current page for whatever text the user inputs. If it finds the text, it hilights the text so the user can see it. If it doesn't find the text, it pops up a javascript alert stating that the text was not found on the current page. --> <!-- Put this portion of the script inside of your <HEAD> tag --> <script language="JavaScript"> var NS4 = (document.layers); var IE4 = (document.all); var win = window; var n = 0; function findInPage(str) { var txt, i, found; if (str == "") return false; if (NS4) { if (!win.find(str)) while(win.find(str, false, true)) n++; else n++; if (n == 0) alert("Not found."); } if (IE4) { txt = win.document.body.createTextRange(); for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) { txt.moveStart("character", 1); txt.moveEnd("textedit"); } if (found) { txt.moveStart("character", -1); txt.findText(str); txt.select(); txt.scrollIntoView(); n++; } else { if (n > 0) { n = 0; findInPage(str); } else alert("Not found."); } } return false; } </script> <!-- Put this code into your page where you want the search form to appear. --> <form name="search" onSubmit="return f

/ 0 نظر / 46 بازدید