کدهای جاوا

53- برای اینکه موقعی که وبلاگتون باز میشه یه وبلاگ دیگه هم در کنارش باز بشه از یکی از کدهای زیر استفاده کنید

<body onload="window.open('آدرس صفحه')">

یا این

<script>window.open('آدرس صفحه')</script>

..............................................................................................................................................................

54- برای گذاشتن لودینگ دز استاتوس بار از کد زیر استفاده کنید

<script> s=25 statLoadedText="Welcome to Digital Keyvan ..." statLoadingText="Loading... " bar="";i=1;loaded=0; function window.onload(){loaded=1;i=99;} function pb() { if(loaded==1) { window.status=statLoadedText;loaded=1;i=99; } if(i<99) {i=i+1;bar=bar+"|";window.status=statLoadingText +i+ "% " +bar;setTimeout("pb()",s);} else {window.status=statLoadedText;loaded=1;} } pb(); </script>

.........................................................................................................................................................

55- برای گذاشتن کانتر متنی هم میتونید یا به سایت زیر مراجعه کنید یا از کدی که گذاشتم استفاده کنید

http://www.fastwebcounter.com
 

<a href="http://www.fastwebcounter.com" title="Free Web Counter"><script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=www.yoursite.com"></script> hits.</a>

...........................................................................................................................................................

56- یکی گذاشتن بکگراند روی یک Table است که از کد زیر میتونید استفاده کنید

<table background="آدرس عکس">

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن 1384ساعت 2:7  توسط رحمانی  |  یک نظر
57- رو یکی گذاشتن بکگراند رو یک DIV است

<div style="background-image:url('آدرس عکس')">

............................................................................................................................................................

58- کد گل باران در سایت یا وبلاگ

<!-- this script got from KKR--> <body bgcolor='#000000' > <!-- Start of Fireworks --> <script language="JavaScript"> <!-- IE4+, NS4+, NS6 Fireworks script by kurt.grigg@virgin.net CL=new Array('#ff0000','#00ff00','#ffffff','#ff00ff','#ffa500','#ffff00','#00ff00','#ffffff','#ff00ff') CL2=new Array('#ffa500','#00ff00','#FFAAFF','#fff000','#fffffF') Xpos=130; Ypos=130; I='#00ff00'; C=0; S=5; H=null; W=null; Y=null; NS4=(document.layers); NS6=(document.getElementById&&!document.all); IE4=(document.all); A=14; E=120; L=null; if (NS4){ for (i=0; i < A; i++) document.write('<LAYER NAME="nsstars'+i+'" TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR='+I+' CLIP="0,0,2,2"></LAYER>'); } if (NS6){ window.document.body.style.overflow='hidden'; for (i=0; i < A; i++) document.write('<div id="ns6stars'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:2px;width:2px;font-size:2px;background:'+I+'"></div>'); } if (IE4){ document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < A; i++) document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:'+I+';font-size:2px"></div>'); document.write('</div></div>'); } function Fireworks(){ H=(NS4||NS6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; W=(NS4||NS6)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth; Y=(NS4||NS6)?window.pageYOffset:window.document.body.scrollTop; for (i=0; i < A; i++){ if (IE4)L=iestars[i].style; if (NS4)L=document.layers["nsstars"+i]; if (NS6)L=document.getElementById("ns6stars"+i).style; var F = CL[Math.floor(Math.random()*CL.length)]; var RS=Math.round(Math.random()*2); L.top = Ypos + E*Math.sin((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100) L.left= Xpos + E*Math.cos((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100) if (C < 110){ if (NS4){L.bgColor=I;L.clip.width=1;L.clip.height=1} if (IE4||document.getElementById) {L.background=I;L.width=1;L.height=1;L.fontSize=1} } else{ if (NS4){L.bgColor=F;L.clip.width=RS;L.clip.height=RS} if (IE4||document.getElementById){L.background=F;L.width=RS;L.height=RS;L.fontSize=RS} } } if (C > 220){ C=0; var NC = CL2[Math.floor(Math.random()*CL2.length)]; I=NC; E=Math.round(100+Math.random()*90); Ypos = E+Math.round(Math.random()*(H-(E*2.2)))+Y; Xpos = E+Math.round(Math.random()*(W-(E*2.2))); } C+=S; setTimeout("Fireworks()",10); } Fireworks(); // --> </script> <!-- End of Fireworks -->

..........................................................................................................................................................

59- کد ستاره باران در پس ضمینه

<FONT face=Tahoma color=white> <html> <head> </head> <body> <!-- STEP ONE: Insert the onLoad event handler into your BODY tag --> <BODY BGCOLOR="#000000" onLoad="fly()"> <!-- STEP TWO: Paste this code into the BODY of your HTML document --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin SmallStars = 30; LargeStars = 10; SmallYpos = new Array(); SmallXpos = new Array(); LargeYpos = new Array(); LargeXpos = new Array(); Smallspeed= new Array(); Largespeed= new Array(); ns=(document.layers)?1:0; if (ns) { for (i = 0; i < SmallStars; i++) { document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>"); } for (i = 0; i < LargeStars; i++) { document.write("<LAYER NAME='ln"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFFF' CLIP='0,0,2,2'></LAYER>"); } } else { document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">'); document.write('<div style="position:relative">'); for (i = 0; i < SmallStars; i++) { document.write('<div id="si" style="position:absolute;top:0;left:0;width:1px;height:1px;background:#fffff0;font-size:1px"></div>'); } document.write('</div>'); document.write('</div>'); document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">'); document.write('<div style="position:relative">'); for (i = 0; i < LargeStars; i++) { document.write('<div id="li" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px"></div>'); } document.write('</div>'); document.write('</div>'); } WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth; for (i = 0; i < SmallStars; i++) { SmallYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); SmallXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth); Smallspeed[i]= Math.random() * 5 + 1; } for (i = 0; i < LargeStars; i++) { LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); LargeXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth); Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5; } function fly() { var WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; var WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth; var hscrll = (document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var wscrll = (document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i = 0; i < LargeStars; i++) { LargeXpos[i] -= Largespeed[i]; if (LargeXpos[i] < -10) { LargeXpos[i] = WinWidth; LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight); Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5; } if (ns) { document.layers['ln'+i].left = LargeXpos[i]; document.layers['ln'+i].top = LargeYpos[i] + hscrll; } else { li[i].style.pixelLeft = LargeXpos[i]; li[i].style.pixelTop = LargeYpos[i] + hscrll; } } for (i = 0; i < SmallStars; i++) { SmallXpos[i] -= Smallspeed[i]; if (SmallXpos[i] < -10) { SmallXpos[i] = WinWidth; SmallYpos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight); Smallspeed[i] = Math.random() * 5 + 1; } if (ns) { document.layers['sn'+i].left = SmallXpos[i]; document.layers['sn'+i].top = SmallYpos[i]+hscrll; } else { si[i].style.pixelLeft = SmallXpos[i]; si[i].style.pixelTop = SmallYpos[i]+hscrll; } } setTimeout('fly()', 10); } // End --> </script> <!-- Script Size: 3.79 KB --> </body> </html>

............................................................................................................................................................

60- کد برگهای پاییزی در سایت یا وبلاگ

<script language="JavaScript1.2"> //Pre-load your image below! grphcs=new Array(6) Image0=new Image(); Image0.src=grphcs[0]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/1.gif"; Image1=new Image(); Image1.src=grphcs[1]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/2.gif" Image2=new Image(); Image2.src=grphcs[2]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/3.gif" Image3=new Image(); Image3.src=grphcs[3]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/4.gif" Image4=new Image(); Image4.src=grphcs[4]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/5.gif" Image5=new Image(); Image5.src=grphcs[5]="http://home.ripway.com/2004-5/117697/6.gif" Amount=8; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use! Ypos=new Array(); Xpos=new Array(); Speed=new Array(); Step=new Array(); Cstep=new Array(); ns=(document.layers)?1:0; ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0; if (ns){ for (i = 0; i < Amount; i++){ var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length); rndPic=grphcs[P]; document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+rndPic+"></LAYER>"); } } else{ document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i = 0; i < Amount; i++){ var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length); rndPic=grphcs[P]; document.write('<img id="si'+i+'" src="'+rndPic+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">'); } document.write('</div></div>'); } WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth; for (i=0; i < Amount; i++){ Ypos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight); Xpos[i] = Math.round(Math.random()*WinWidth); Speed[i]= Math.random()*5+3; Cstep[i]=0; Step[i]=Math.random()*0.1+0.05; } function fall(){ var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth; var hscrll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var wscrll=(ns||ns6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < Amount; i++){ sy = Speed[i]*Math.sin(90*Math.PI/180); sx = Speed[i]*Math.cos(Cstep[i]); Ypos[i]+=sy; Xpos[i]+=sx; if (Ypos[i] > WinHeight){ Ypos[i]=-60; Xpos[i]=Math.round(Math.random()*WinWidth); Speed[i]=Math.random()*5+3; } if (ns){ document.layers['sn'+i].left=Xpos[i]; document.layers['sn'+i].top=Ypos[i]+hscrll; } else if (ns6){ document.getElementById("si"+i).style.left=Math.min(WinWidth,Xpos[i]); document.getElementById("si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll; } else{ eval("document.all.si"+i).style.left=Xpos[i]; eval("document.all.si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll; } Cstep[i]+=Step[i]; } setTimeout('fall()',20); } window.onload=fall //--> </script>

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن 1384ساعت 2:6  توسط رحمانی  |  یک نظر
61- کد رنگی کردن اسکرول بار

<STYLE>BODY { SCROLLBAR-FACE-COLOR: red; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: gray; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: black; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: gray; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: black; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: red } </STYLE>

...............................................................................................................................................................

62- کد رقص متن در استاتوس بار

<!-- DESCRIPTION: This script will make your status message slide into place. Neat effect. INSTRUCTIONS: Place this script in the BODY tags of your webpage. Then place the appropriate message in the var msg value. FUNCTIONALITY: Works in both Netscape and IE. //Modified by CoffeeCup Software //This code is Copyright (c) 1997 CoffeeCup Software //all rights reserved. License is granted to a single user to //reuse this code on a personal or business Web Site. --> <BODY onLoad="timerONE=window.setTimeout('slide(120,0)',20);"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function slide(jumpSpaces,position) { var msg = "This JavaScript will slide in your desired message....Cool...isn't it???.......drink more coffee" var out = "" if (endScroll) {return false} for (var i=0; i<position; i++) {out += msg.charAt(i)} for (i=1;i<jumpSpaces;i++) {out += " "} out += msg.charAt(position) window.status = out if (jumpSpaces <= 1) { position++ if (msg.charAt(position) == ' ') {position++ } jumpSpaces = 100-position } else if (jumpSpaces > 3) {jumpSpaces *= .75} else {jumpSpaces--} if (position != msg.length) { var cmd = "slide(" + jumpSpaces + "," + position + ")"; scrollID = window.setTimeout(cmd,5); } else { scrolling = false return false } return true } function ccSetup() { if (scrolling) if (!confirm('Re-initialize slide?')) return false endScroll = true scrolling = true var killID = window.setTimeout('endScroll=false',6) scrollID = window.setTimeout('slide(100,0)',10) return true } var scrollID = Object var scrolling = false var endScroll = false </SCRIPT>

................................................................................................................................................................

63- کد تغییر رنگ پس زمینه با انتخاب کاربر

<CENTER> <!-- This script and many more are available online free at --> <!-- The JavaScript Source!! http://www.javakhafan.9f.com --> <HR color="#00FFFF"> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='green'">Green</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='greem'">Bright Green</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='seagreen'">Sea Green</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='red'">Red</a>]<BR> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='magenta'">Magenta</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='fusia'">Fusia</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='pink'">Pink</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='purple'">Purple</a>]<BR> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='navy'">Navy</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='blue'">Blue</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='royalblue'">Royal Blue</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='Skyblue'">Sky Blue</a>]<BR> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='yellow'">Yellow</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='brown'">Brown</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='almond'">Almond</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='white'">White</a>]<BR> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='black'">Black</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='coral'">Coral</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='olivedrab'">Olive Drab</a>]<br> [<a href="/" onmouseover="document.bgColor='orange'">Orange</a>]<br> <hr color="#00FFFF"> </CENTER>

.................................................................................................................................................................

64- کد محاسبه ی مدت زمانی که کاربر وارد صفحه شده  

<!-- End of Time Spent JavaScript --> <!-- This scripts tell your sites visitor how long they spent at the page. --> <!-- Instructions: 1. Copy the coding into the HEAD of your HTML document 2. Add the last code into the BODY of your HTML document --> <!-- Script supplied with CoffeeCup HTML Editor --> <!-- www.coffeecup.com --> <HEAD> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin startday = new Date(); clockStart = startday.getTime(); function initStopwatch() { var myTime = new Date(); return((myTime.getTime() - clockStart)/1000); } function getSecs() { var tSecs = Math.round(initStopwatch()); var iSecs = tSecs % 60; var iMins = Math.round((tSecs-30)/60); var sSecs ="" + ((iSecs > 9) ? iSecs : "0" + iSecs); var sMins ="" + ((iMins > 9) ? iMins : "0" + iMins); document.forms[0].timespent.value = sMins+":"+sSecs; window.setTimeout('getSecs()',1000); } // End --> </script> <BODY onLoad="window.setTimeout('getSecs()',1)"> <CENTER> <FORM> <FONT SIZE="2" FACE="Arial">Time spent here: </FONT><input size=5 name=timespent> </FORM> </CENTER> <!-- End of Time Spent JavaScript -->

.................................................................................................................................................................

65- کد دریافت نام کاربر و خوش آمد گویی به او

<!-- Start of Hello Visitor JavaScript--> <!-- DESCRIPTION: This will ask the user for his/her name, then tell them WELCOME. INSTRUCTIONS: Place this script below the BODY tag, before you start the content of your page. FUNCTIONALITY: Works in both Netscape and IE. --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> //Modified by CoffeeCup Software //This code is Copyright (c) 1998 CoffeeCup Software //All rights reserved. License is granted to a single user to //reuse this code on a personal or business Web Site. <!-- { var name = prompt ('Your name',''); var color = prompt ('Color name',''); document.write("<CENTER><FONT FACE=ARIAdL,VERDANA COLOR="+color+" SIZE=5>Welcome To Web Designer "+name+".</FONT><HR NOSHADE WIDTH=450></CENTER><P>") } //--> </SCRIPT> <!-- End of Hello Visitor JavaScript -->

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن 1384ساعت 2:6  توسط رحمانی  |  نظر بدهید
66- کد ساعت در وبلاگ یا سایت

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> var timerID = null; var timerRunning = false; function stopclock () { if(timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning = false; } function showtime () { var now = new Date(); var hours = now.getHours(); var minutes = now.getMinutes(); var seconds = now.getSeconds() var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours) timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M." document.clock.face.value = timeValue; // you could replace the above with this // and have a clock on the status bar: // window.status = timeValue; timerID = setTimeout("showtime()",1000); timerRunning = true; } function startclock () { // Make sure the clock is stopped stopclock(); showtime(); } </SCRIPT> <BODY onLoad="startclock(); timerONE=window.setTimeout" BGCOLOR="000080" TEXT="ffffff"> <CENTER><form name="clock" onSubmit="0"> <input type="text" name="face" size=13 value=""></CENTER>

..................................................................................................................................................................

67- کد رنگ به صورت تصادفی

<script> // Select fade-effect below: // Set 1 if the background may fade from dark to medium // Set 2 if the background may fade from light to medium // Set 3 if the background may fade from very dark to very light light // Set 4 if the background may fade from light to very light // Set 5 if the background may fade from dark to very dark var fade_effect=3 // What type of gradient should be applied Internet Explorer 5x or higher? // Set "none" or "horizontal" or "vertical" var gradient_effect="horizontal" // Speed higher=slower var speed=60 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// var browserinfos=navigator.userAgent var ie4=document.all&&!document.getElementById var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns4=document.layers var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie4||ie5||ns4||ns6||opera if (fade_effect==1) { var darkmax=1 var lightmax=127 } if (fade_effect==2) { var darkmax=127 var lightmax=254 } if (fade_effect==3) { var darkmax=1 var lightmax=254 } if (fade_effect==4) { var darkmax=190 var lightmax=254 } if (fade_effect==5) { var darkmax=1 var lightmax=80 } var hexc = new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F') var newred var newgreen var newblue var oldred var oldgreen var oldblue var redcol_1 var redcol_2 var greencol_1 var greencol_2 var bluecol_1 var bluecol_2 var oldcolor var newcolor var firsttime=true var stepred=1 var stepgreen=1 var stepblue=1 function setrandomcolor() { var range=(lightmax-darkmax) if (firsttime) { newred=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax newgreen=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax newblue=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax firsttime=false } oldred=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax oldgreen=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax oldblue=Math.ceil(range*Math.random())+darkmax stepred=newred-oldred if (oldred>newred) {stepred=1} else if (oldred<newred) {stepred=-1} else {stepred=0} stepgreen=newgreen-oldgreen if (oldgreen>newgreen) {stepgreen=1} else if (oldgreen<newgreen) {stepgreen=-1} else {stepgreen=0} stepblue=newblue-oldblue if (oldblue>newblue) {stepblue=1} else if (oldblue<newblue) {stepblue=-1} else {stepblue=0} fadebg() } function fadebg() { if (newred==oldred) {stepred=0} if (newgreen==oldgreen) {stepgreen=0} if (newblue==oldblue) {stepblue=0} newred+=stepred newgreen+=stepgreen newblue+=stepblue if (stepred!=0 || stepgreen!=0 || stepblue!=0) { redcol_1 = hexc[Math.floor(newred/16)]; redcol_2 = hexc[newred%16]; greencol_1 = hexc[Math.floor(newgreen/16)]; greencol_2 = hexc[newgreen%16]; bluecol_1 = hexc[Math.floor(newblue/16)]; bluecol_2 = hexc[newblue%16]; newcolor="#"+redcol_1+redcol_2+greencol_1+greencol_2+bluecol_1+bluecol_2 if (ie5 && gradient_effect!="none") { if (gradient_effect=="horizontal") {gradient_effect=1} if (gradient_effect=="vertical") {gradient_effect=0} greencol_1 = hexc[Math.floor(newred/16)]; greencol_2 = hexc[newred%16]; bluecol_1 = hexc[Math.floor(newgreen/16)]; bluecol_2 = hexc[newgreen%16]; redcol_1 = hexc[Math.floor(newblue/16)]; redcol_2 = hexc[newblue%16]; var newcolorCompl="#"+redcol_1+redcol_2+greencol_1+greencol_2+bluecol_1+bluecol_2 document.body.style.filter= "progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorstr="+newcolorCompl+", endColorstr="+newcolor+" GradientType="+gradient_effect+")" } else { document.bgColor=newcolor } var timer=setTimeout("fadebg()",speed); } else { clearTimeout(timer) newred=oldred newgreen=oldgreen newblue=oldblue oldcolor=newcolor setrandomcolor() } } if (browserok) { window.onload=setrandomcolor } </script>

..............................................................................................................................................................

68- کد افکت شماره ی یک

<HTML><HEAD> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD> <BODY> <DIV id=Zittertext style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 25pt; FILTER: Wave(freq=5, light=0, phase=8, strength=1); WIDTH: 100%; COLOR: orange"> <p align="center"><font color="#000000"> <span style="background-color: #FFFF00">WWW.HULK.TK</span></font></DIV> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- function DynWave() { if(document.all.Zittertext.filters[0].freq > 130) document.all.Zittertext.filters[0].freq = 15; document.all.Zittertext.filters[0].freq += 1; if(document.all.Zittertext.filters[0].phase > 50) document.all.Zittertext.filters[0].phase = 1; document.all.Zittertext.filters[0].phase += 1; if(document.all.Zittertext.filters[0].strength > 1) document.all.Zittertext.filters[0].strength = .1; document.all.Zittertext.filters[0].strength += 1; window.setTimeout("DynWave()",100); } DynWave(); // --> </SCRIPT> </BODY></HTML>

...................................................................................................................................................................

69- کد افکت شماره ی دو

<HTML><HEAD> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD> <BODY><SPAN id=pochenderText style="WIDTH: 100%"> <H1 align="center"><font color="#FF0000">WWW.HULF.TK</font></H1></SPAN> <SCRIPT> <!-- // (C) 2002 Christian Heidler [ All rights reserved ]. // e-mail: privat@christianheidler.de var from = 4; // minimalgr??e(pochen) var to = 12; // maximalgr??e(pochen) var speed = 1; // Geschwindigkeit (je kleiner der Wert, umso schneller pocht es) var textcolor = "#aabbdd"; // Farbe ausw?hlen (hexadezimalen code od. Html-Farbname) var i = to; var j = 0; pd(); function pu() { if (!document.all) return if (i < to) { pochenderText.style.filter = "Glow(Color=" + textcolor + ", Strength=" + i + ")"; i++; theTimeout = setTimeout('pu()',speed); return 0; } if (i = to) { theTimeout = setTimeout('pd()',speed); return 0; } } function pd() { if (!document.all) return if (i > from) { pochenderText.style.filter = "Glow(Color=" + textcolor + ", Strength=" + i + ")"; i--; theTimeout = setTimeout('pd()',speed); return 0; } if (i = from) { theTimeout = setTimeout('pu()',speed); return 0; } } // --> </SCRIPT> </BODY></HTML>

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن 1384ساعت 2:5  توسط رحمانی  |  نظر بدهید
70- کد تاریخ میلادی

<!-- ONE STEP TO INSTALL MONTHLY: DAY HIGHLIGHTED: 1. Put the code into the BODY of your HTML document --> <!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD your HTML document --> <html> <head> <meta name="GENERATOR"

/ 0 نظر / 47 بازدید